Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt volgens de wettelijk procedure (klachtenregeling) afgehandeld. Er vindt een interne beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling toe te lichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u externe beoordeling van uw klacht bij de externe klachtvoorziening aanvragen (bijvoorbeeld via de nationale ombudsman, http://www.nationaleombudsman.nl/).

Voorwaarden

Een schriftelijke klacht moet ondertekend zijn en dient te bevatten:

  • de naam en het adres van de klager;
  • de dagtekening ( de datum waarop het klaagschrift is geschreven);
  • een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en zo mogelijk wie zich aldus en waar heeft gedragen;
  • de reden(en) van de klacht.

Aanvraag

Nationale Ombudsman

T 0800 335 5555

 

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Staf

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 664

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met het college van burgemeester en wethouders, kunt u naar de nationale ombudsman gaan.

Uitgelicht